Phim của diễn viên: Akira Giám đốc Giám đốc Hỗ trợ Yamaguchi