Phim của diễn viên: Daiki Đoàn kết Đoàn kết Chủ yếu Kakihara