Phim của đạo diễn: Xóa term: Hiroyuki Hashimoto Hiroyuki Hashimoto