Phim của đạo diễn: Yasunori Giám đốc âm thanh Watari